Període de presentació de propostes tancat

CaixaImpulse està dirigit a investigadors:

Universitats

Hospitals

Organitzacions no governamentals

de l’àrea de la salut i les ciències de la vida, interessats en la transferència d’actius de recerca del laboratori a la societat i al mercat.

Requisits

El teu projecte és un candidat potencial? Verifica els requisits que s’indiquen a continuació.

Per als projectes:

 • Cal que els projectes se centrin en la valorització i la comercialització dels actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca.
 • Cal que els projectes estiguin relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, les ciències mèdiques i les ciències de la salut, específicament en els camps següents:
  • Ciències de la vida: biomatemàtiques, biologia cel·lular, biologia humana, bioquímica i biologia molecular, fisiologia humana, genètica, immunologia, microbiologia i neurociències.
  • Ciències mèdiques i de la salut: ciències clíniques, epidemiologia, medicina forense, medicina ocupacional, medicina interna, ciències de la nutrició, anatomia patològica, farmacodinàmica, farmacologia, medicina preventiva, psiquiatria, salut pública, cirurgia i toxicologia.
 • Els projectes poden trobar-se, o no, en fase d’obtenció d’una patent o d’un model d’utilitat. Si aquest no fos el cas, cal que la protecció de l’actiu s’inclogui en el pla de valorització i també en el pressupost, i cal que la patent o el model d’utilitat s’hagi sol·licitat abans de la firma del contracte de valorització.

Per al beneficiari d’un ajut a la valorització:

 • Cal que siguin entitats jurídiques sense ànim de lucre.
 • Tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i de transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions d’hospitals i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal dels quals sigui la recerca.
 • Cal que siguin propietàries o copropietàries dels actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca i que, alhora, n’és l’objecte del pla de valorització.
 • Un mateix beneficiari pot presentar més d’una candidatura, sempre que estiguin vinculades a diferents actius protegits o susceptibles de protecció fruit de projectes de recerca diferents.
 • Les empreses consolidades n’estan explícitament excloses.

Per als caps de projecte:

 • Cal que els caps de projecte siguin persones jurídiques amb estudis superiors (graduats universitaris, professors universitaris o doctors).
 • Cal que s’hi dediquin de forma exclusiva o quasi exclusiva al projecte de validació pel que fa a la idea de negoci o a la transferència al mercat, segons els criteris dels promotors. El cap de projecte només pot constar en una única candidatura.
 • Els caps de projecte poden ser, o no, els caps del projecte de recerca generador dels actius.
 • Cal que estiguin vinculats amb el beneficiari a través d’un estatut o d’un contracte laboral.

Bases del programa

Tota la informació sobre el programa, les condicions de participació en el procés de selecció i els aspectes jurídics es troben en el document següent. Si us plau, llegeix detingudament els documents següent abans de presentar la teva candidatura.

Com presentar un projecte

 1. Envia les teves candidatures i els documents addicionals: entra a l’àrea privada per a la presentació de projectes per a tots els programes de la Fundació ”la Caixa”. El primer cop que hi entris, inscriu-te i rebràs un nom d’usuari i una contrasenya per iniciar sessió.
 2. Un cop t’hagis inscrit, selecciona el programa CaixaImpulse corresponent i completa el formulari de candidatura.
 3. Descarrega el document de preguntes freqüents (en anglès) sobre la presentació de candidatures si necessites més informació sobre l’acreditació d’entitats o la inscripció del projecte en l’àrea de presentació de projectes.
 4. Completa el formulari online de presentació de candidatura. Descarrega el model de formulari de CaixaImpulse (en anglès). Aquest formulari s’ha concebut únicament amb finalitat informativa. Les candidatures hauran de presentar-se online a través de la plataforma del lloc web.
 5. Recorda que cal presentar la candidatura en anglès. No acceptarem candidatures en altres idiomes o que estiguin incompletes, en format paper, o que s’hagin presentat per qualsevol altre mitjà o un cop finalitzat el termini de presentació.
 6. Preguntes i respostes: 902 22 30 40 i info@caixaimpulse.com.

Procés de selecció

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, examinarem el teu projecte per confirmar que compleix les bases del programa. El nostre procés de selecció es basa en les normes de la Fundació Europea de la Ciència que figuren a l’European Peer Review Guide: Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures (Guia europea per a l’avaluació d’experts: integració de polítiques i pràctiques en procediments coherents). El programa CaixaImpulse, finançat per la Fundació ”la Caixa”, es regeix pel procés d’avaluació d’experts.

La Guia europea per a l’avaluació d’experts estableix la transparència com un dels principis fonamentals de les pràctiques recomanades per a la revisió de projectes a càrrec d’experts. En conseqüència, abans que comenci el procés d’avaluació de les candidatures, la Fundació ”la Caixa” posarà a disposició de les parts interessades les bases i els procediments que regeixen el programa.

Criteris de selecció dels projectes

A l’hora d’avaluar els projectes, tindrem en compte aspectes com el potencial de mercat del projecte, i també les seves possibles repercussions financeres i socials. Concretament, qualificarem els aspectes següents:

Qualitat de la ciència i de l’actiu, i potencial de mercat

(fins a 51 punts d’un total de 100)

Nivell d’innovació; protecció de la propietat intel·lectual; nivell de desenvolupament; identificació de la necessitat o del problema que cal resoldre; proposta de valor; identificació dels usuaris, dels clients o dels mercats potencials; proximitat al mercat.

Projecte de valorització

(fins a 15 punts d’un total de 100)

Correcta identificació, estructura i destí de les accions a realitzar en la proposta de valorització, dimensionament de costos i calendari; definició d’objectius.

Capacitat d’execució

(fins a 20 punts d’un total de 100)

Perfil del líder de projecte i nivell de coneixement tecnològic; motivació i compromís; existència d’un equip de suport i complementarietat dels membres.

Impacte social i innovació responsable

(fins a 14 punts d’un total de 100)

Beneficis generats per a la societat, aplicació social directa de l’actiu; nivell de contribució a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, al progrés social i al desenvolupament humà; recerca i innovació segons les necessitats de la societat; mecanismes de participació i d’implicació dels diferents actors socials vinculats al projecte; valorització de les implicacions ètiques, socials, jurídiques i mediambientals.

Calendari per a la presentació i la selecció de projectes

Preguntes freqüents

 • Sóc beneficiari del programa?

  Entenem que el beneficiari del programa és l’entitat jurídica sense ànim de lucre propietària dels actius fruit de la recerca científica o de les activitats d’innovació. Específicament, universitats i fundacions universitàries, centres de recerca i de transferència, centres tecnològics, hospitals i fundacions d’hospitals, i organitzacions sense ànim de lucre l’activitat principal dels quals sigui la recerca.

  El beneficiari rebrà un ajut per al projecte, administrat segons les condicions establertes a aquestes bases del programa.

 • Què ofereix el programa CaixaImpulse?

  Oferim assessorament expert i ajuts per a la preparació i la implementació d’un Pla de Valorització per a actius patentats o patentables fruit de la recerca, així com també per a la creació d’un pla de comercialització.

  El suport econòmic inclou un ajut d'entre 70.000 i 100.000 € per a la implementació dels plans de valorització aprovats. A més, el programa inclou el suport de mentors, contacte amb empreses, emprenedors i inversors, assessorament expert i formació en diferents àrees.

 • Ajuts a la valorització per als beneficiaris

  Els beneficiaris del programa poden rebre un ajut a la valorització per a la implementació del pla de valorització aprovat.

  L’import de l’ajut sol·licitat és d'entre 70.000 i 100.000 €:

  • Amb la presentació de la candidatura es pot sol licitar un ajut de 50.000 €.
  • A més, es pot sol·licitar i concedir un ajut addicional d'entre 20.000-50.000 € després d’examinar el pla de valorització durant la primera meitat del programa. El Comitè Executiu de CaixaImpulse (tal com es defineix a l’apartat 4.6), basant-se en justificacions clares de la necessitat d’aquest increment i en el feedback del mentor, concedirà aquest ajut addicional.
 • Un beneficiari pot presentar diferents projectes?
  Sí, un centre pot realitzar projectes diferents. Cal que cada candidatura estigui associada a un actiu protegit o susceptible de protecció fruit de la recerca i que, alhora, sigui l’objecte del pla de valorització.
 • Les empreses consolidades poden presentar una candidatura?
  No, les empreses consolidades estan explícitament excloses d’aquest programa.
 • Un participant pot dirigir diferents projectes dins del programa?
  No, perquè es requereix dedicació exclusiva o quasi exclusiva al projecte.
 • Poden assistir diferents persones a les activitats del programa?
  El participant del projecte ha de ser qui assisteixi a les activitats del programa. No obstant això, un gran nombre d’activitats, d’esdeveniments i de sessions del programa també estaran oberts a membres de l’equip o al receptor en general (centres de recerca i de transferència, centres tecnològics, universitats i fundacions universitàries, hospitals i fundacions d’hospitals, etc.).
 • Quin compromís exigeix el programa al participant?
  Es requereix dedicació exclusiva o quasi exclusiva als plans de valorització i de comercialització, i també al programa, així com una assistència mínima del 80% als esdeveniments programats als programes de mentoria i d’assessorament d’experts. Els participants no poden constar en més d’una candidatura.

 • Podem participar en el programa si, en presentar el projecte, encara no hem presentat una sol·licitud de patent o de model d’utilitat?
  Sí. En aquest cas, cal que la protecció dels actius s’inclogui en el pla de valorització i també en el pressupost, i cal que la patent o el model d’utilitat s’hagi sol·licitat abans de signar l’acord de valorització.
 • Podem rebre l’ajut per al pla de valorització si, en presentar el projecte, encara no hem presentat una sol·licitud de patent o de model d’utilitat?

  No. El pagament de l’ajut per a la valorització està condicionat a l’aprovació del pla de valorització, la firma de l’acord de valorització, i l’existència d’una sol·licitud de patent o de model d’utilitat.

  En el cas dels projectes per als quals encara no s’hagi presentat la sol·licitud de patent o de model d’utilitat en el moment de la presentació de la candidatura, els costos associats a la sol·licitud de la patent o del model d’utilitat es poden incloure en el pla de valorització i fer-se efectius durant el programa.

 • Poden participar en el programa projectes de consorcis o amb actius en copropietat?

  Sí. En el cas dels actius en copropietat o projectes de consorcis, cal que la candidatura inclogui una carta d’acceptació en la qual s’exposi que totes les parts interessades accepten les bases del programa i el nomenament del beneficiari del programa en qualitat de representant.

  Les entitats jurídiques de tots els Estats membres de la Unió Europea poden formar part dels consorcis.

 • En el cas de projectes de consorcis amb actius en copropietat, qui percebrà l’ajut per a la valorització?
  En el cas dels projectes de consorcis, el beneficiari del programa percebrà el finançament del projecte i el distribuirà entre els altres membres del consorci, tal com s’especifica a l’acord de valorització. El beneficiari serà l’encarregat de justificar les despeses en les quals hagin incorregut tots els membres del consorci que executin el pla de valorització.
 • Cedeixo o transfereixo drets associats al producte quan rebi els ajuts?

  Els beneficiaris són els titulars dels drets de propietat industrial o intel·lectual. No obstant això, l’obtenció d’un ajut per a la valorització implica drets econòmics sobre la futura creació d’una empresa o sobre contractes o futures llicències que es reinvertiran en edicions i beneficiaris futurs del programa, i que s’inclouran en l’acord de valorització:

  Si l’explotació dels actius es duu a terme a través de l’establiment o la constitució d’una entitat jurídica:

  • Un percentatge de fins a l’1% dels drets econòmics i polítics de l’empresa en el moment de la transferència dels actius o l’inici de la seva explotació serà per a Caixa Capital Risc, o per a qualsevol altra societat del Grup Criteria o per a la FBLC.
  • Royalties: un cànon o royalty equivalent al 0,5% de les vendes netes anuals per a la Fundació ”la Caixa” fins que s’assoleixi l’import total de l’ajut per a la valorització, que es reinvertirà en futures edicions i futurs beneficiaris del programa.

  Si l’explotació dels actius es realitza a través de llicències:

  • Un import equivalent a l’1% dels ingressos nets anuals resultants de la cessió total o parcial, o de la concessió a tercers d’una llicència dels actius o del producte o productes, o de qualsevol altra via d’explotació.
  • Royalties: un cànon o royalty equivalent al 0,5% de les vendes netes anuals per a la Fundació ”la Caixa” fins que s’assoleixi l’import total de l’ajut per a la valorització, que es reinvertirà en futures edicions i futurs beneficiaris del programa.

Preguntes i respostes: 902 22 30 40 i info@caixaimpulse.com